Náš eshop:
www.EshopElektronika.cz

Kontakt

solarnipanely@sunwave.cz

solarnepanely@sunwave.sk

Tel.: 734 233 243

 

www.sunwave.cz

www.sunwave.sk

 

 

IČ: 28389689

DIČ: CZ28389689

Fotovoltaika - praktické informácie

Čo je to fotovoltická elektráreň a ako pracuje?

Funkcia fotovoltaického (ďalej len FV) systému je známa již nekolko desiatek rokov. Svetlo dopadajúce na povrch fotovoltického panela je premenené na elektrinu. Tento jav sa odohráva v kremíkových fotovoltických článkoch, ktorými sú fotovoltické panely pokryté. Vzájomným pôsobením slnečného žiarenia a hmoty článku dochádza k pohlcovaniu fotónov a uvoľňovaniu elektrónov. V polovodiči tak potom vzniká elektrická energia, ktorá je odvádzaná zo solárneho článku cez menič napätia, ku spotrebiču alebo do rozvodnej siete. Ide o čistú, ekologicky vyrobenú elektrickú energiu.

Fotovoltika - Vaša zelená energia

Fotovoltika - čistá energia. Elektrina vyrobená pomocou fotovoltaiky je jedna z najčistejších druhov energie, ktorú je človek schopný vyrobiť. Fotovoltická elektráreň neprodukuje žiadne škodlivé látky do ovzdušia, neprodukuje hluk a dokonca nepotrebuje ani zložitú údržbu. 
Ekologické riešenie: Pri výrobe elektrické energie „zo slnka“ nevznikajú oxidy síry.
Fotovoltika je nenáročná  na údržbu - počas celej doby životnosti fotovoltaických panelov (cca 30 rokov) si vyžadujú fotovoltické systémy len minimálnu údržbu. Nové technológie z odvetvia fotovoltiky naviac znižujú energetickú náročnosť na výrobu kremíkového ingotu, článku a panelu samotného. Podľa výskumov uverejnených v slovenských médiách je energetická (nie ekonomická) návratnosť fotovoltickej elektrárne približne 10 - 15 rokov (zahŕňa nielen výrobu panela, ale aj náklady na inštaláciu). Bolo by ekologicky nezodpovedné pri dnes už dostupných technológiách z odboru fotovoltiky nevyužiť nevyčerpateľný energetický potenciál, ktorý nám Slnko ponúka. Jeden kilowatt, cca 8 metrov štvorcových solárnych panelov, je schopný za rok vyprodukovať v podmienkach Slovenska až 1300 kWh energie. To je približne 2500 kg uhlia, ktoré sa nespáli!

Fotovoltika - výhodná investície

Fotovoltika sa stala veľmi zaujímavou investíciou so zaujímavými, štátom garantovanými výkupnými cenami po dobu 15 rokov. Máte strechu na juh? Máte plochú strechu? Investujte do vlastej fotovoltiky, investujte so SunWave. Návratnost pri aktuálných cenách sa pohybuje okolo 5 - 7 rokov. 

Fotovoltaika - dotácie a štátna podpora na Slovensku v r. 2014

Štátna podpora (dotácie) bude od roku 2014 mimo iné aj na malé fotovoltaické elektrárne (fotovoltaické panely). Koncepcia dotácií uvažuje o podpore malých zdrojov, ktoré väčšinu vyrobenej energie spotrebujú v mieste výroby a len mierne prebytky budú dodávať do distribučnej siete. Podpora bude na solárny fotovoltaický systém od 1 kw do 10 kw.
Peniaze určené na podporu budú z eurofondov.
Od roku 2014 do roku 2020 by na tento účel mohlo ísť celkovo 100 miliónov eur. Zatiaľ nie je jasné, koľko peňazí by mohli získať záujemcovia o jednotlivé druhy zdrojov tepla či elektriny. "Je ale možné uviesť, že podpora na zdroj s inštalovaným výkonom od dvoch do troch kilowattov by mala orientačne byť 1500 eur", podotkol pre agentúru SITA Vážny. Výška podpory bude podľa neho závisieť napríklad aj od množstva žiadostí o podporu od budúcich prevádzkovateľov malých zdrojov.
Podpredseda vlády predpokladá, že do roku 2020 by sa malo na Slovensku nainštalovať takmer 68 tisíc dvojkilowattových obnoviteľných zdrojov a necelých tri tisíc desaťkilowattových zdrojov. Vyrobiť by mali ročne viac ako 163 000 MW energie. "Z hľadiska vlastníkov malých zdrojov je prínos najmä vo výraznom znížení závislosti na odbere elektriny z distribučnej sústavy, čo im prinesie aj finančnú úsporu nákladov na elektrinu, "konštatoval Vážny.
Na Slovensku bolo k začiatku tohto roka zaregistrovaných 201 malých zdrojov využívajúcich OZE s inštalovaným výkonom do 10 kilowattov.

Čo je to „zelený bonus“?

Zelený bonus je príplatok k trhovej cene elektriny, ktorý môže získať výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov. Výrobca predáva vyrobenú elektrinu konečnému zákazníkovi alebo obchodníkovi s elektrinou, navyše má právo od prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy inkasovať zelené bonusy. Výhodou je dosiahnutie vyššieho výnosu ako v prípade režimu výkupných cien. Nevýhodou je určitá miera neistoty, pretože výrobca si musí sám hľadať odberateľa vyrobenej elektriny a nemá zaručený odber 100 % vyrobenej elektriny tak ako v prípade výkupných cien.

Čo je to výkupná cena energie z fotovoltaických panelov? 

Výkupná cena je cena, ktorú výrobca elektriny inkasuje od prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy (ZSE Distribúcia, E-ON). Predáva sa celý objem vyrobenej elektrickej energie. Výkupná cena je garantovaná na 15 rokov a každý rok sa zvyšuje s ohľadom na index cien priemyslových výrobcov minimálne o 2 % a maximálne o 4 %. Garancia zeleného bonusu je 1 rok.

Aká bola výkupná cena fotovoltaiky pre rok 2012? 

Výška podpory pre výrobu elektriny zo slnečnej energie (do 100 kWh) na rok 2012 je:
  • Výkupná cena elektriny garantovaná na dobu 15 rokov: 194,54 € za 1 MWh;
  • Zelený bonus:  134,43 € za 1 MWh.
Prechádzať zo systému zelených bonusov do systému výkupných cien a naopak je možné len raz za rok. Termínom, dokedy je nutné nahlásiť zvolený spôsob podpory prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy na ďalší kalendárny rok, je 30. november príslušného kalendárneho roku. Zvolený spôsob podpory je platný od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku.

Fotovoltika - INŠTALÁCIA na strechu 

Od júna 2011 jsou fotovoltické inštalácie povoleny pouze na stechách a plášťoch budov
Ideálna orientácia pre inštaláciu solárnych panelov na Slovensku je orientácia na juh, s vychýlením do 10° na západ. Ideálnym sklonom (uhol dopadu svetla) pre solárne panely je 30°. Prečo orientácia na juh? Práve pri zachovaní týchto podmienok sú fotovoltické panely, inštalované na území Slovenskej Republiky, schopné maximálne využiť energiu zo slnka.

Aké fotovoltické panely použiť a kam?

Pre inštaláciu fotovoltických systémov je veľmi vhodná sedlová strecha orientovaná na juh s 10° vychýlením na západ a so sklonom 30°. Na tieto strechy doporučujeme použiť ako mono, tak aj polykryštalické solárne panely SunWave napr. SL 180 CE 36 M. Technická špecifikáciu monokryštalických fotovoltických panelov tuNezanedbatelným pozitívom inštalácie na akúkoĺvek strechu je, že solárne panely sú tak chránene pred zlodejmi.
Najobľubenejšími fotovoltickými panelmi vich podmienkách sú polykryštalické solárne panely. Polykryštalické fotovoltické panely Omsun 240 až 250 W sú schopné vyrábať elektrickú energiu aj pri nie úplne ideálnej svietivosti, napríklad keď sú fotovoltické panely odklonené od ideálneho uhla svietivosti alebo pri nepriaznivom počasí. Technická špecifikácia polykryštalických solárnych fotovoltických panelov od SunWave naleznete tu.
Pozitíva inštalácie fotovoltaických panelov na rovných strechách spočívajú samozrejme vo veľkosti plôch, ktoré môžu byť využité, ďalej v jednoduchšej montáži a údržbe systému. Náročnosť spočíva v zhotovení nosnej kovovej konštrukcie, ktorá však umožňuje ideálne polohovať fotovoltické panely a v šetrnom ukotvení s ohľadom na neporušenie izolácie strechy. Strecha rodinného domu alebo napríklad výrobná hala sú ideálnou plochou pro fotovoltaickú elektrárňu! Ze zkúseností našich klientov plyne, že najvhodnější panely pre naše podmienky sú panely polykryštalické.

Fotovoltaická foto galéria tu.


 
 

Žiadosť o pripojenie FVE - Prvý krok k fotovoltaike

 Vyplnení a odoslaní žiadosti o pripojenie fotovotlaické elektrárne u distribútora elektrickej energie je prvým krokom k Vašej fotovoltaické elektrárni. Podanie žiadosti o pripojenie je zadarmo. Distribútor, od ktorého odoberáte elektrinu bude vykupovať Vami vyrobenú elektrinu alebo prebytky, ktoré vy nevyužijete. 
Na Slovensku pôsobí tri prevádzkovatelia distribučnej sústavy, u kterých sa žiadosť podává: 

 

 

 

Ako pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do distribučnej sústavy?

 Pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi si vyžaduje zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy a žiadateľa úzku spoluprácu. 

 Prvý krok k fotovoltaike: Vyplnenie formulára "Žiadosť o pripojenie zdroja" ( Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.) spolu s "Dotazníkom pre výrobne“ na predpísaných tlačivách. Štandartná lehota na posúdenie žiadosti je 30 dní. 
 
Pred podaním žiadosti môže žiadateľ požiadať o :
  • územno-technickú informáciu o možnostiach spôsobu pripojenia zdroja.
  • stanovisko pre Osvedčenie (v zmysle paragrafu 11 zákona č.656/2008 Z.z.).

K žiadosti je potrebné pripojiť :
  • "Situáciu širších vzťahov", kde sa vyznačí na katastrálnej mape poloha objektu, ktorý chceme pripojiť do siete.
  • Jednopólovú schému zapojenia fotovoltaického systému najmä vyvedenie výkonu výrobne smerom k deliacemu bodu medzi žiadateľom a distribučnou spoločnosťou. 
  • Požadovanú hodnotu rezervovaného výkonu .