Kontakt

Ing. Miloslav Smolka
tel.: 00420 602 297 020

tel.: 00420 734 233 243

 
solarnepanely@sunwave.sk

www.sunwave.cz


IČ: 28389689
DIČ: CZ28389689

Dotácia na fotovoltaiku 2015: až 42 343 576 €

Zo 45 miliónov v pilotnom projekte budú môcť rodinné a bytové domy v oblastiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja využiť 42 343 576 €: Viac tu a na www.siea.sk.
Fotovoltaické panely - skladom. Kontaktujte nás na solarnepanely@sunwave.cz. Špeciálně ceny pre inštalatérské firmy!
 

Fotovoltika: Dotácie budů aj na fotovoltiku

V zkratke: Fotovoltaika dotácie Slovensko
  • Podporované inštalácie do 10kW 
  • Nárok bude na časť ceny za dodávku a montáž fotovoltiky
  • Výška konečnej podpory bude závisieť nielen od druhu zariadenia
  • Regištrácia do systému pre dotácie v 2. polovici roka 2015
Štátna energetická a inovačná agentúra vydala tlačovú správu, ktorá spresňuje základnú filozofiu čerpania dotácií na malé obnoviteľné zdroje, vrátane folovoltické elektrárne. Kľúčovým bodom správy je termín faktického čerpania dotácií. Nižšie uvádzame kompletnú tlačovú správu.
Výška podpory z európskych fondov na malé zariadenia do 10 kW (napr. 40 fotovoltických panelov 250W) na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach bude závisieť aj od toho, koľko zelenej energie môže zariadenie vyrobiť. Inštalovaný výkon zariadení si však treba dobre zvážiť.
Nový program využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach pripravuje v rámci národného projektu Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR). SIEA navrhuje, aby domácnosti po zadaní záväzných údajov jednoducho získali poukážky, ktoré si následne uplatnia pri dodávke a inštalácií zariadení. Plánovaný spôsob podpory predpokladá, že SIEA prostredníctvom národného projektu zabezpečí automatickú evidenciu žiadostí a súvisiacej dokumentácie ukončených inštalácií. Národný projekt s týmto riešením umožní zásadne zjednodušiť proces získania príspevku, je však časovo náročný na prípravu. 
 Podporované budú inštalácie malých fotovoltických systémov a veterných turbín s inštalovaným elektrickým výkonom do 10 kW (napr. 40 fotovoltických panelov 250W)), ďalej slnečných kolektorov na ohrev vody, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu. Príspevky na obstaranie malých zdrojov pomôžu domácnostiam sprístupniť zariadenia, ktoré si kvôli vyššej vstupnej investícii nemohli kúpiť. Keďže do nákupu vložia vlastné peniaze, je dôležité, aby sa rozhodli pre optimálne riešenia tak, aby boli schopné efektívne využiť väčšinu vyrobenej elektriny sami a aby zariadenia na výrobu tepla neboli zbytočne predimenzované. Vďaka vhodnému výberu, môžu následne šetriť aj náklady na elektrinu a teplo, pričom výroba elektriny nebude mať dopad na zvýšenie koncovej ceny pre iných odberateľov.  
Výška konečnej podpory bude závisieť nielen od druhu zariadenia, ale aj od vhodne zvoleného inštalovaného výkonu. Keďže s vyšším výkonom rastie i celková cena zariadení, je v prípade zariadení na výrobu tepla dôležité, aby domácnosti v prvom kroku urobili všetko pre zníženie potreby energie na vykurovanie a prípravu teplej vody a až následne inštalovali zariadenia s primeraným výkonom. Zistiť optimálnu potrebu zelenej energie je nutné aj preto, že mnohé zariadenia pracujú neefektívne, ak je ich výkon vyšší, ako je potrebné. 
Na podporu využívania OZE v domácnostiach vláda SR v januári 2014 schválila využitie 100 miliónov EUR z európskych fondov. Operačný program Kvalita životného prostredia, prostredníctvom ktorého budú príspevky poskytované, bol schválený v októbri 2014. Prípravu systému podpory sťažila povinnosť postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní aj v prípade využitia podpory domácnosťami. Tento problém sa odstránil novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní účinnou od 1. 4. 2015, ktorá bola súčasťou návrhu zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce. 
Do termínu začiatku spustenia projektu SIEA zabezpečí technické riešenie elektronického systému, ktorý bude schopný spracovať a vyhodnotiť tisícky žiadostí. Zatiaľ preto nie je možné požiadať o podporu. „Ak chce mať domácnosť istotu, že na inštaláciu zariadenia získa poukážku, odporúčame počkať si na konkrétne podmienky. Urobíme všetko preto, aby sa bolo možné zapojiť do program čím skôr. Predpokladáme, že systém bude k dispozícii v druhej polovici roka 2015,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor. 
Ako bude možné o pomoc požiadať?
Pre domácnosti je dôležité, aby poznali konkrétny druh a výkon vhodného zariadenia. Ak bude zariadenie spĺňať určené technické podmienky, budú môcť prostredníctvom on-line systému požiadať o príspevok na inštaláciu vybraného zariadenia so zvoleným výkonom v konkrétnom dome. Podľa návrhu SIEA by mali získať poukážku, ktorú si uplatnia pri inštalácii. Vyplnené formuláre aj so žiadosťou o preplatenie poukážky budú predkladať SIEA priamo spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.
Aká bude miera a výška podpory?
Poukážky by mali pokryť časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Posudzované náklady zahŕňajú návrh technického riešenia na inštaláciu zariadenia, vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávku a montáž všetkých nevyhnutných komponentov a spojovacích materiálov na zabezpečenie funkčnosti zariadenia a vykonanie revízií a funkčných skúšok. Konečné výšky podpory na rôzne druhy zariadení ešte nie sú určené. Pri jednotlivých druhoch zariadení bude zvolený percentuálny limit alebo maximálna suma.
Kde je možné získať základné informácie o technológiách, ktoré budú podporované?
Základné informácie o vhodnosti využitia zariadení môžu záujemcovia získať aj vďaka bezplatnému energetickému poradenstvu, ktoré poskytuje SIEA v konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach a na bezplatnej poradenskej linke 0800 199 399.
 

Dotácie na malé fotovoltaické elektrárne v r. 2014

Od 1.1. 2014 platia zjednodušené podmienky pripojenie pre kategóriu malé solárne zdroje. Súčasne so zjednodušeným a zrýchleným procesom pripojenia sa hovorí aj o čerpaní dotácie pre úhradu časti vstupných nákladov. Vzhľadom k tomu, že prostriedky na dotácie budú čerpané zo štrukturálnych fondov EU a v súčasnosti prebieha schvaľovanie operačných programov, dotácie sa zatiaľ neposkytujú. Podľa odhadu kompetentných možnosť čerpania týchto dotácií bude až v druhom polroku 2014. Predpokladá sa, že podporu si bude môcť nárokovať aj výrobca, ktorý spustil svoje zariadenie do prevádzky maximálne rok pred podaním žiadosti o príspevok. Zvažuje sa v ďalšom období aj možnosť príspevku pre batérie k malým solárnym zdrojom.
 

Fotovoltaika - dotácie a štátna podpora na Slovensku v r. 2014

Štátna podpora (dotácie) bude od roku 2014 mimo iné aj na malé fotovoltaické elektrárne (fotovoltaické panely). Koncepcia dotácií uvažuje o podpore malých zdrojov, ktoré väčšinu vyrobenej energie spotrebujú v mieste výroby a len mierne prebytky budú dodávať do distribučnej siete. Podpora bude na solárny fotovoltaický systém od 1 kw do 10 kw.

Peniaze určené na podporu budú z eurofondov.
Od roku 2014 do roku 2020 by na tento účel mohlo ísť celkovo 100 miliónov eur. Zatiaľ nie je jasné, koľko peňazí by mohli získať záujemcovia o jednotlivé druhy zdrojov tepla či elektriny. "Je ale možné uviesť, že podpora na zdroj s inštalovaným výkonom od dvoch do troch kilowattov by mala orientačne byť 1500 eur", podotkol pre agentúru SITA Vážny. Výška podpory bude podľa neho závisieť napríklad aj od množstva žiadostí o podporu od budúcich prevádzkovateľov malých zdrojov.
Podpredseda vlády predpokladá, že do roku 2020 by sa malo na Slovensku nainštalovať takmer 68 tisíc dvojkilowattových obnoviteľných zdrojov a necelých tri tisíc desaťkilowattových zdrojov. Vyrobiť by mali ročne viac ako 163 000 MW energie. "Z hľadiska vlastníkov malých zdrojov je prínos najmä vo výraznom znížení závislosti na odbere elektriny z distribučnej sústavy, čo im prinesie aj finančnú úsporu nákladov na elektrinu, "konštatoval Vážny.
Na Slovensku bolo k začiatku tohto roka zaregistrovaných 201 malých zdrojov využívajúcich OZE s inštalovaným výkonom do 10 kilowattov.
 

Fotovoltaický balíček na mieru až k Vám

 Nechajte si zadarmo zostaviť fotovoltaický balíček na mieru. dotacie 2014 fotovoltaika SlovenskoBalíček obsahuje všetok materiál na stavbu fotovoltaickej elektrárne: fotovoltaické panely, vhodný menič, konštrukcia, montážny materiál, káble atď. Fotovoltaické balíčky dovezieme až k Vám domov!
Napíšte nám na solarnepanely@sunwave.sk nebo tel.: 00420 602297020. Pridajte sa k našim spokojným zákazníkom!